Mit Uno-X

Kortbetingelser

Nuværende kortbetingelser er gældende fra 13. september 2023

 

1. Hvorfor får jeg ikke 15 øre/liter i rabat?


Fordi du først kan se rabatten på din endelige månedsfaktura.

Betaler du med dit Uno-X kort, så får du 15 øre/liter i rabat. Men du kan ikke se rabatten på tankstanderen, i Uno-X-appen, via dit forbrugsoverblik på Mit Uno-X eller på den udprintede kvittering.

Det er først på din endelige månedsfaktura, at din besparelse optræder. Den finder du på Mit Uno-X.

2. Oplysninger om udsteder


Udsteder er Uno-X Mobility Danmark A/S, Buddingevej 195, 2860 Søborg

• CVR. nr. 3380 7910
• E-mail: info@unox.dk
• Telefon: 70 12 56 78

Uno-X udsteder betalingskort i henhold til begrænset tilladelse til udbud af betalingstjenester fra Finanstilsynet, Forbrugerombudsmanden og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.
Derudover er Uno-X underlagt gældende regler i persondataloven og er til stadighed under opsyn af Datatilsynet og andre omtalte myndigheder.

3. Sikkerhed og anvendelsesmuligheder


Kortet er Uno-X’ ejendom. Kortet er personligt og skal altid opbevares forsvarligt. Uno-X kortet kan anvendes på alle Uno-X Danmark A/S stationer og på alle Bonus stationer, til køb af brændstof og vask, hvor Uno-X/Bonus vaskehaller forefindes.
Personlig PIN-kode skal altid benyttes ved køb.

4. Vilkår for Uno-X kort


Et Uno-X kort udstedes kun til myndige personer over 18 år. Det er muligt at få flere Uno-X kort tilknyttet samme konto.

Vilkår for Uno-X kort gældende fra d. 1. august 2016:

Efter positiv kreditvurdering udstedes et kreditmaksimum til private på 4.000 kr. Til erhvervskunder udstedes et kreditmaksimum på 8.000 kr. Beløbet kan forhøjes ved henvendelse til Uno-X, der på baggrund af en ny kreditvurdering vil tage stilling hertil.

Vilkår for Uno-X kort gældende 13. september 2023:

Efter positiv kreditvurdering udstedes et kreditmaksimum til private på 6.000 kr. Til erhvervskunder udstedes et kreditmaksimum på op til 10.000 kr. Beløbet kan forhøjes ved henvendelse til Uno-X, der på baggrund af en ny kreditvurdering vil tage stilling hertil.

Samtykket til kortbetingelser og persondatapolitik kan tilbagetrækkes til enhver tid. Konsekvensen heraf er, at kundeforholdet ophører og at benzinkortet herefter ikke kan anvendes.

5. PIN-kode og sikkerhed


Den 4-cifrede PIN-kode skal indtastes på kontomaten til køb af brændstof og vaske. Koden er personlig og må ikke deles eller opbevares sammen med kortet af hensyn til kortsikkerheden.

Glemmes PIN-koden kan indehaveren af Uno-X kortet få oplyst PIN-koden ved at kontakte Uno-X Kundecenter. På www.unox.dk under selvbetjeningssiden ‘Mit Uno-X’ kan PIN-koden ændres.

Indtastes PIN-koden forkert mere end tre gange, spærres kortet af sikkerhedsmæssige årsager. Kortet kan kun åbnes af Uno-X Kundecenter ved at ringe på telefon 70 12 56 78.

6. Udløb og fornyelse af Uno-X kort


Af sikkerhedsmæssige årsager har kortet en begrænset gyldighedsperiode. Kortet fornyes automatisk ved udløb, men kun hvis det har været brugt inden for de seneste 3 måneder før fornyelsen.

Kortet fornyes ikke, hvis der er betalingsrestancer.

7. Kreditvurdering


Uno-X foretager på baggrund af dine oplysninger på ansøgningsskemaet en kreditvurdering. Kreditvurderingen foretages i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere (se punkt 16).
Uno-X foretager i hele kundeforholdets levetid en løbende kreditvurdering hos kreditselskaber og pengeinstitutter mv. Uno-X må således overlade dine oplysninger til eksterne samarbejdspartnere. I særlige tilfælde kan det være nødvendigt for kundeforholdet at se yderligere dokumentation – for privatpersoner kan det være årsopgørelser, lønsedler mv. For erhvervsdrivende vil det kunne være årsregnskaber mv.

Uno-X forbeholder sig retten til at afvise kortansøgninger uden yderligere begrundelse. Hvis kortansøgningen afvises på baggrund af søgning i en database, kan du ved henvendelse til Uno-X få oplyst, hvilken database informationerne kommer fra.

8. Ændringer af vilkår mv.


Uno-X kan ændre kortbetingelserne med 2 måneders varsel overfor privatpersoner og med 1 måneds varsel overfor erhvervskunder. Du anses for at have godkendt og accepteret ændringer af kortbetingelser, hvis du benytter kortet efter de er trådt i kraft. Kan du ikke godkende de varslede ændringer, skal du, inden den dato, hvor ændringerne træder i kraft, meddele dette til Uno-X og klippe dit kort over.

Ændringer, der anses for ikke at være til ugunst for kontoindehaver, vil blive foretaget uden varsel.

Ændringer vil blive offentliggjort på www.unox.dk under ‘Mit Uno-X’ i kategorien ‘Oftest stillede spørgsmål’.

Uno-X’ gældende kortbetingelser kan findes på www.unox.dk.

9. Bortkomst, Spærring, eller misbrug mv.


Mister du dit kort, skal du straks spærre det på www.unox.dk under ‘Mit Uno-X’ eller ringe til Uno-X Kundecenter på telefon 70 12 56 78.

Har du konstateret misbrug i forbindelse med dit kort, skal du straks rette henvendelse til Uno-X. Her vil du blive bedt om at udfylde en tro og love erklæring, som skal sendes til os.

Registrering af misbrug, betalingsrestance og overskridelse af kreditmaksimum mv. vil medføre spærring af kortet, hvorefter sagen vil blive behandlet i overensstemmelse med lovgivningen.

10. Hæftelse (privat)


Mistes eller misbruges kortet, kan du blive holdt ansvarlig for tab herved i overensstemmelse med gældende regler. Som forbruger følger du hæftelsesreglerne i betalingstjenesteloven, hvorefter du kan blive ansvarlig for tab, som følge af andres uberettigede brug af kortet.

Hvis kortet er misbrugt, og PIN-koden er anvendt, kan du hæfte med op til 1.100 kr. Hvis kortet er misbrugt og PIN-koden er anvendt, og du ikke underretter Uno-X herom snarest muligt efter, at du har fået kendskab til, at en uberettiget person er kommet i besiddelse af PIN-koden eller kortet, eller du ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort uberettiget anvendelse af kortet, hæfter du med op til 8.000 kr.

Hvis du har oplyst koden til en uberettiget person, kan du ved misbrug komme til at hæfte for det fulde brug af kortet.

11. Hæftelse (erhverv)


Misbrug af kortet er din risiko – herunder fx ansatte eller en tredjes uberettigede brug af kortet. Dette gælder uanset, om misbruget sker som følge af tyveri, bortkomst eller lignende. I forhold til Uno-X hæfter du således for enhver brug af kortet.

12. Fortrydelsesret mv.


Aftaler indgået via fjernsalg medfører, at du som forbruger har en 14 dages fortrydelsesret efter forbrugeraftalelovens kap. 4. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, hvor du har indgået aftalen – fx skrevet under på kontrakten eller afgivet bestillingen. Ønsker du at benytte dig af fortrydelsesretten, skal du meddele dette til
Uno-X via: info@unox.dk
Efter fristen er udløbet, kan du benytte dig af muligheden for opsigelse i pkt. 12.

13. Opsigelse


Du kan når som helst og uden varsel opsige aftalen – og samme kan Uno-X.

Uno-X forbeholder sig retten til uden varsel at opsige aftalen over for erhvervskunder. Over for privatkunder kan Uno-X opsige aftalen med 2 måneders varsel.

Kortet vil blive lukket, hvis kontoindehaveren ikke længere har fast bopælsadresse i Danmark eller registreres i RKI.

14. Fakturering og gebyrer


Fakturering foretages omkring den 18. i hver måned.

Saldo til betaling for private er den 1. hverdag i efterfølgende måned. For erhvervskunder er saldo til betaling omkring den 15. i efterfølgende måned.

Overfor privatkunder (CPR) - For at modtage og bruge Uno-X kortet kræves tilmelding til Betalingsservice (BS). Dette koster 6 kr. i faktureringsgebyr. Det er kun muligt at have samhandel med Uno-X, hvis der foreligger en BS aftale. Uno-X kortet lukkes efter 21 dage, hvis BS-aftalen ophører, opsiges eller på anden måde udgå og ikke blive genoptaget.

Overfor erhvervskunder (CVR) – For at modtage og bruge Uno-X kortet tilmeldes kortet til Betalingsservice (BS). Dette koster 6 kr. i faktureringsgebyr. Hvis det ønskes, kan CVR-kunder afvige fra BS-indbetaling og overgå til manuel indbetaling med OCR-linje/FI-kortkode med betaling fx via netbank. Indbetaling med OCR-linje/FI-kort koster 15 kr. Hvis denne betalingsmetode ønskes, skal den automatiske BS-aftale opsiges, og indbetaling skal fremadrettet foretages manuelt, indtil BS igen foretages.

Hvis din faktura ikke bliver betalt via BS-ordningen, vil fakturaen blive tilsendt din mail og være tilgængelig under ‘Mit Uno-X’.

Ovenstående gebyrer kan ændre sig fx ved øget administrationsomkostninger – ændringer varsles efter fremgangsmåden i pkt. 7.

Kontoindehaveren er ansvarlig for, at BS-aftalen er tilknyttet Uno-X kortet. Uno-X har ikke noget ansvar for, om BS-aftalen eksisterer, er afmeldt, opsagt eller andre forhold, der medfører, at aftalen er ugyldig.

Ved tilmelding til Betalingsservice (BS) skal du bruge følgende oplysninger:

• BS-nummer 30101324
• Debitorgruppe 00333
• Kontonummer

Kontoindehaveren skal være opmærksom på, at det altid er kontoindehaverens ansvar at indhente oplysninger om forfaldent beløb og betaling af faktura.

Indsigelser mod fakturerede beløb skal være Uno-X i hænde snarest muligt efter debiteringen af den pågældende betalingstransaktion – dog senest 3 måneder efter faktureringsdatoen. Som erhvervsdrivende fortaber du ved overskridelse af indsigelsesfristen retten til at gøre enhver indsigelse gældende. For private fortabes retten til at gøre indsigelser gældende efter dansk rets almindelige regler herom.

15. Betaling


Hvis forfaldne beløb ikke betales rettidigt, vil der på mail fremsendes en betalingspåmindelse med et gebyr på 75 kr. Ved yderligere påmindelser pålægges et gebyr på 100 kr. pr. meddelelse. Ved fortsat manglende betaling vil sagen blive overgivet til eksternt inkassobureau, hvilket medfører et gebyr på 100 kr.

I forbindelse med overgivelsen til inkassobehandling pålægges sædvanlige inkasso-omkostninger m.v., og der vil blive pålagt renter fra forfaldsdagen, indtil tilgodehavende er betalt i henhold til rentelovens regler herom – betalingsrestance med videre registreres i RKI og behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

16. Brug og opdatering af personoplysninger


Uno-X er dataansvarlig for de data, der indsamles om dig ved registrering. Vi indsamler og behandler følgende data om dig: navn, adresse, telefonnummer, mail og CPR/CVR-nummer. Endvidere vil vi, som beskrevet under pkt. 6, løbende foretage en kreditvurdering af dig og behandle disse oplysninger.
Via registreringsprocessen på vores hjemmeside gives der tilladelse til, at Uno-X må kontakte kortkunden pr. brev, mail, sms og telefonisk fra Uno-X Kundecenter.

Uno-X’ kommunikationsplatform er i stor udstrækning digital og vil blive brugt til at servicere kortkunden med relevant kommunikation såsom faktura, rykkerskrivelser, nyhedsbreve og markedsføringskampagner om vores produkter samt services. På ‘Mit Uno-X’ og via link i den kommunikation, du modtager fra os, er det muligt at afmelde nyhedsbreve og kampagner. Alle andre henvendelser fra Uno-X anses som relevante i forhold til at advisere kortkunden om sit engagement hos os.

Så længe der er et kontoforhold hos Uno-X forpligter kortholderen sig til altid at holde oplysninger om sin mail og sit telefonnummer opdateret. Denne opdatering foretages på ‘Mit Uno-X’ eller ved henvendelse til Uno-X Kundecenter.

Du har adgang til at få oplyst Uno-X´ registreringer i overensstemmelse med reglerne i persondataloven. Har du spørgsmål til Uno-X’ behandling af dine persondata, kan du henvende dig til os på: info@unox.dk.

17. Samarbejde med eksterne leverandører og udbyder


Ved din kortansøgning accepterer du, at Uno-X samarbejder med eksterne databehandlere og kan udveksle oplysninger med disse om kundeforholdet i det omfang, der er nødvendigt for deres arbejde.

Lige nu har Uno-X følgende eksterne samarbejdsparter:

Oberthur Technologies Denmark A/S
Collectia CMS A/S​
Experian A/S
Nets Danmark A/S

Det skal bemærkes, at en ændring af ovenstående liste ikke udgør en ændring af kortbetingelserne.

18. Klageadgang


Skriftlig klage kan indsendes til Uno-X på info@unox.dk. Får du ikke medhold i din klage, kan du – afhængig af klagens indhold – rette henvendelse til Forbrugerombudsmanden, Datatilsynet, konkurrencestyrelsen eller anden relevant klageinstans.

19. Overdragelse af aftalen


Du må ikke overdrage dine rettigheder og pligter i henhold til nærværende aftale.
Uno-X kan overdrage rettigheder såvel som pligter i henhold til nærværende aftale.

20. Værneting og lovvalg


Denne aftale er undergivet dansk ret. For erhvervsdrivende skal enhver tvist i forbindelse med aftalen afgøres ved Københavns Byret.

21. Erhvervsmæssig anvendelse


Kort til erhvervskunder må kun benyttes til erhvervsmæssige køb.

22. Fravigelse af betalingstjenesteloven for kort til erhvervsdrivende


Betalingstjenesteloven finder ikke anvendelse på nærværende kortbetingelser, for så vidt angår kort til erhvervsdrivende i det omfang loven kan fraviges i henhold til lovens § 5. Lovens kap. 5, §§ 55, 62, 64-66, 68, 73, 74 og 85 samt indsigelsesfristen i § 63 er således udtrykkeligt fraveget.